Players (J) who have played for Haryana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AD Jadeja 1988/89-2013/14
Adishwar Jain 1973/74
P Jain 1990/91-2000/01
V Jain 1993/94-2001/02
S Jakhar 1999/00
Jasvir Singh 1998/99-2000/01
Jitender Singh 1993/94-2003/04
Joginder Singh 1993/94-1995/96
R Jolly 1979/80-1987/88
D Joon 2004/05-2006/07
S Joshi 1990/91
SB Jung 1983/84