Players (M) who have played for Haryana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T Maan 2005/06-2006/07
R Madan 1989/90
S Mahajan 1970/71-1973/74
AO Malhotra 1973/74-1986/87
S Malhotra 1971/72
J Malik 2003/04-2005/06
Manbir Singh 1970/71
R Manchanda 1994/95
Maninder Singh 1977/78
JS Marlin 1971/72-1972/73
V Mathur 1986/87
P Mehta 2015/16-2018/19
AL Menaria 2023/24
A Mishra 2000/01-2023/24
R Mishra 1980/81-1982/83
Mohinder Singh 1979/80