Players (S) who have played for Haryana

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R Sahni 1972/73-1973/74
V Sahni 2006/07-2009/10
P Sahu 2002/03-2011/12
C Saini 2011/12-2012/13
H Saini 2019/20-2022/23
N Saini 2006/07-2021/22
Salim Ahmed 1978/79-1986/87
Sandeep Singh 2005/06-2012/13
A Sandhu 2016/17-2020/21
Sarabjit Singh 1971/72-1981/82
A Saroha 2011/12
J Saroha 2019/20
Satya Dev 1984/85-1986/87
N Satyawan 2022/23
PS Sehrawat 1994/95-2001/02
V Sehwag 2015/16
Shafiq Khan 1996/97-2006/07
KM Shaikh sen 2014/15
MK Shakalkar 1997/98-1999/00
M Shandilya 2021/22-2023/24
Sharanjit Singh 1978/79-1986/87
C Sharma 2001/02-2006/07
C Sharma 1982/83-1992/93
D Sharma 1982/83-1992/93
J Sharma 2001/02-2016/17
L Sharma 2012/13-2013/14
M Sharma 2008/09
M Sharma 2008/09-2011/12
Mohit Sharma 2011/12-2023/24
N Sharma 2008/09
Parender Sharma 1993/94-2002/03
Pawan Sharma 1998/99
R Sharma 2015/16-2023/24
Sonu Sharma 1994/95-2002/03
Sumeet Sharma 2001/02-2009/10
VK Sharma 1984/85-1985/86
Y Sharma 2018/19-2023/24
PD Shukla 1972/73-1973/74
A Sikka 2002/03-2004/05
N Sindhu 2021/22-2023/24
NP Singh 1982/83-1983/84
PP Singh 2007/08
RP Singh 1970/71-1978/79
RP Singh 1995/96-1997/98
AS Singla 1988/89-1989/90
V Sivaramakrishnan 2001/02
M Sodhi 1975/76
AB Sonkar 2007/08-2010/11
Sukhdev Singh 1991/92-1992/93
AK Suman 2002/03
Sumit Kumar 2018/19-2023/24
Sunny Singh 2001/02-2014/15
S Swamy 1988/89-1989/90