Players (J) who have played for Haryana or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AD Jadeja 1988/89-2013/14
Jagdeep 1978/79
Jagdeep Singh 2011/12-2012/13
A Jaglan 2017/18
T Jaglan 2003/04
A Jain 1983/84-1987/88
A Jain 1983/84
A Jain 2019/20
A Jain 2009/10-2013/14
Adishwar Jain 1973/74
K Jain 2015/16
M Jain 2016/17
P Jain 1979/80-1983/84
P Jain 1990/91-2000/01
S Jain 2013/14-2018/19
V Jain 1993/94-2001/02
Jai Prakash 2000/01-2003/04
Jairaj 1979/80-1981/82
Jai Singh 1980/81
AV Jaiswal 2009/10-2014/15
A Jakhar 2021/22
A Jakhar 2017/18-2018/19
A Jakhar 2011/12
A Jakhar 2012/13-2013/14
S Jakhar 1999/00
S Jakhar 2021/22-2023/24
Jalbir 1973/74
A Jangra 2004/05-2012/13
Jasdeep Singh 1980/81-1985/86
Jasvir Singh 1994/95-2000/01
Jaswinder Singh 1977/78
Jatinder Singh 1997/98-2000/01
Javed Ali 2008/09
Jayesh 1991/92
N Jindal 1989/90
S Jindal 2012/13-2016/17
Jitender Singh 1987/88-2003/04
Jitesh 2017/18
Jitesh Singh 2011/12
Joginder Kumar 2015/16
Joginder Singh 2004/05
Joginder Singh 1986/87-1995/96
C Johar 2005/06-2010/11
R Jolly 1976/77-1987/88
A Joon 2014/15-2015/16
D Joon 1996/97-2006/07
D Jora 1998/99-1999/00
R Joshi 1992/93
S Joshi 1980/81-1990/91
SB Jung 1983/84