Players (V) who have played for Haryana or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Vaidya 2002/03
R Vailey 1986/87
Varinder Kumar 1982/83
G Vashisht 1997/98-2008/09
V Vashisht 2016/17-2020/21
L Vashishta 2001/02-2003/04
A Vashist 2006/07-2014/15
P Vashist 2016/17-2019/20
P Vats 2018/19
P Vats 2021/22-2023/24
D Veer 1977/78-1978/79
K Verma 2003/04-2007/08
L Verma 1970/71
M Verma 2000/01-2004/05
R Verma 1988/89-1991/92
R Verma 2016/17
S Verma 2007/08
S Verma 2005/06-2006/07
R Viely 1990/91
Vijay 1987/88
C Vijay 1972/73-1976/77
Vijay Kumar 2002/03
Vikash Singh 2007/08
Vikram 1993/94
Vikram Singh 2010/11-2015/16
Vikrant Kumar 2015/16
Vinay Singh 1995/96-2006/07
M Vinit 2011/12
Vipin Kumar 2018/19
Vipul Kumar 2023/24
A Vir 1970/71
K Virdi 1983/84-1989/90
G Virmani 2001/02
S Virmani 1998/99-2005/06
M Vishal 2005/06
Vishal Singh 2012/13
SS Viswanathan 2007/08
Vivek Kumar 2018/19-2021/22