Players (Y) who have played for Haryana or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Yadav 2016/17
A Yadav 2011/12
A Yadav 2010/11-2012/13
D Yadav 1980/81
J Yadav 2004/05-2023/24
J Yadav 2010/11
K Yadav 2005/06
K Yadav 2015/16-2018/19
M Yadav 2004/05
M Yadav 2001/02-2002/03
M Yadav 2000/01-2001/02
N Yadav 1989/90
R Yadav 2001/02
R Yadav 2010/11-2011/12
R Yadav 1989/90-1990/91
Shamsher Yadav 2011/12-2015/16
Shiva Yadav 2012/13
V Yadav 2015/16-2017/18
V Yadav 1981/82-1999/00
Vaibhav Yadav 2011/12-2012/13
Vikas Yadav 2012/13-2015/16
Yashdeep 1988/89
Yashpal 2006/07-2007/08
Yashpal Sharma 1987/88-1989/90
Yoginder Kumar 2003/04
Yograj Singh 1973/74-1981/82
Yuvraj Singh 2018/19-2023/24