Players (A) who have played for Sri Lanka Under-17s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RD Abeydeera 2003-2004/05
RG Abeynaike 1974/75-1976/77
L Abeyratne 2010/11-2021/22
RS Abeysekera 1980/81-1985/86
ES Abeysinghe 2000-2001/02
HTL Abeysinghe 2021/22-2023/24
D Abeywickramasingha 2023
S Abeywickreme 2016
T Abhishek 2018/19
KAT Abishek 2019/20
AKV Adikari 2012
FS Ahangama 1985-1991
Akkaravita 1986
AGDVA Akurugoda 2014/15
S Alexander 1992
AC Alirajah 1986/87-1987/88
J Alles 1984/85
KG Alwitigala 2011-2013/14
KN Amalean 1984-1987/88
AMEM Amarasinghe 2014/15-2015/16
HS Amarasinghe 2022
P Amarasinghe 1982/83
L Ambuldeniya 2016-2023
AMJG Amerasinghe 1983/84
CP Amerasinghe 1982/83-1983/84
MKDI Amerasinghe 1999/00-2008/09
ARRAPWRRKB Amunugama 1987/88
R Anandappa 1974/75-1975/76
MWK Anjula 2019/20-2022/23
SD Anurasiri 1983/84-1997/98
PSR Anurudhda 2013-2013/14
GJAF Aponso 1973/74-1974/75
MA Aponso 2010/11-2019/20
KSW Arachchige 2016/17-2017/18
SSD Arachchige 2013-2023/24
W Arachchige 2006
UKD Aravinda 2002
RP Arnold 1992-2020/21
KIC Asalanka 2013-2023/24
S Ashan 2014/15-2021/22
KS Asoka 1986
MAAV Atapattu 2006/07
MS Atapattu 1989/90-2019/20