Players (K) who have played for Sri Lanka Under-17s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TA Kahaduwaarachchi 2018/19-2019/20
S Kalavitigoda 1994-2005/06
HC Kalindu 2018/19-2019/20
RS Kalpage 1989/90-1999/00
HKSR Kaluhalamulla 2002/03-2016
KGAS Kalum 1998/99
D Kalupahana 2022/23-2023/24
LWS Kaluperuma 1972/73-1981/82
SMS Kaluperuma 1978/79-1987/88
RS Kaluwitharana 1986/87-2019/20
SP Kamalasuriya 1983/84-1984
RD Kanchana 2013
SHT Kandamby 1996-2014/15
CK Kapugedera 2004/05-2019/20
S Kapugeekeiyana 1984
HM Kapurubandara 2022/23-2023/24
SHU Karnain 1983/84-1992/93
KPNM Karunanayake 2009/10-2017/18
KPSP Karunanayake 2002/03-2005/06
BU Karunaratne 1996/97
ECDP Karunaratne 2013-2023/24
FDM Karunaratne 2005/06-2023/24
GS Karunaratne 1975/76
KIN Karunaratne 2010/11
TMUS Karunaratne 2005/06-2011/12
PHT Kaushal 2011/12-2018/19
NM Kaushalya 2002/03
R Kaushalya 2005
NM Kavikara 2007-2009/10
HHR Kavinga 2003/04-2005/06
DMTB Kehelgamuwa 1972/73
RJ Kelly 2016/17
RSG Kern 2006-2007
KK Kevin 2017/18
A Kodituwakku 1977/78
NC Komasaru 2001/02-2002/03
KMIL Konara 1994-1996/97
DT Kottehewa 2002/03-2005/06
M Kularathne 2023/24
ADC Kularatne 2000-2003/04
AK Kulasekara 2013-2013/14
CKB Kulasekara 2002/03-2014/15
KMDN Kulasekara 2003/04-2022/23
HGJM Kulatunga 2001-2010/11
CBRLS Kumara 2014/15-2023/24
DSM Kumara 2016-2018/19
SAC Kumara 2010/11-2013
SHTN Kumara 2013-2015/16
WS Kumara 2021/22-2022
T Kumarasinghe 2002/03
DSBP Kuruppu 1978/79-1991
AK Kuruppuarachchi 1985/86-1986/87