Players (V) who have played for Sri Lanka Under-17s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WPUJC Vaas 1992-2022/23
JDF Vandersay 2015-2022/23
MG Vandort 2000/01-2008/09
HWU Varuna 2002-2005/06
CW Vidanapathirana 2004/05-2010
EMNI Vijayakumara 2018
MS Villavarayan 1994/95-2003/04
WAH Vimarshana 2013-2013/14
KLJ Vimukthi 2021/22-2022
HE Vithana 2002/03-2005/06
KDK Vithanage 2009/10-2016/17
DWAND Vitharana 1996/97
V Viyaskanth 2018-2018/19
DM Vonhagt 1982/83-2019/20