Players (S) who have played for Karachi Women or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabiha Taj 2006/07-2007/08
Sabiha Zulfiqar 2012/13-2014/15
Sadaf Adnan 2006/07-2010/11
Saima Ishaq 2004/05-2005/06
Saima Naz 2011/12-2016
Sajida Qurban 2010/11
Samia Shamim 2006/07
Sana Akbar 2006/07
Sana Mir 2005/06-2007/08
Sana Taj 2006/07-2017
Sana Urooj 2011/12-2017
Sania Khan 2006/07
Sehar Rahim 2006/07-2009/10
Shabnam Hayat 2016
Shaiza Khan 2005/06
Shereen Rahim 2006/07
Shumaila Qureshi 2006/07-2014
Sobia Karim 2006/07
Soha Baig 2015-2016
Subhana Tariq 2014-2017
Sulmana Zulfiqar 2009/10-2016
Syeda Aroob Shah 2017-2023/24
Syeda Masooma Zahra 2023/24