Players (J) who have played for Guyana Under-17s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E Jack 1982
AFD Jackman 1979-1990/91
C Jackman 1973-1975/76
E Jackman 1968/69-1969/70
H Jackman 1980
L Jackman 1951/52
S Jackman 1964/65-1965/66
L Jackson 1951/52
DK Jacobs 2005-2007
SA Jacobs 2005/06-2017
V Jadit 2012/13
IA Jafferally 2004/05-2006/07
R Jagnarine 1974/75-1977
O Jailall 2015
PC Jainarine 1948/49
B Jaipaul 1995
AS Jairam 1994
WM Jeffrey 1969/70-1977/78
A Jemmott 1925/26
Z Jodah 2018
R Jodha 1985-1985/86
VCM Johashen 1976/77-1978/79
R John 1999
LR Johnson 2001/02-2022/23
R Johnson 2010-2013/14
CEL Jones 1925/26-1938/39
J Jones 1982/83
J Jones 2015-2017
IM Jordan 1947/48-1957/58
K Jordan 1969/70
NB Jordan 1906/07-1909/10
H Joseph 1971-1972
J Joseph 1980
KA Joseph 2008-2020/21
LA Joseph 1986/87-1994/95
RF Joseph 1979-1985/86
S Joseph 2022/23