Players who have played for Haryana Veterans

M Bhatia 1999/00
Dalbir Singh 1999/00
V Dutt 1999/00
Gurmeet Singh 1999/00
A Parihar 1999/00
Raj Kumar 1999/00
Sanjay 1999/00
A Sharma 1999/00
C Sharma 1999/00
D Sharma 1999/00
RP Singh 1999/00
S Swami 1999/00
V Yadav 1999/00