Players who have played for Assam Under-19s Women

G Barman 2023/24
K Barman 2023/24
NB Baro 2014/15-2016/17
NS Baruah 2015/16-2018/19
RM Basnet 2007/08-2009/10
RA Begum 2007/08-2012/13
KL Bhakta 2018/19
MD Bora 2007/08
ND Bora 2008/09
RS Bora 2007/08-2013/14
AR Bori 2016/17-2018/19
DD Bori 2014/15
BA Borpatragohain 2015/16-2018/19
PB Boruah 2017/18-2018/19
PN Boruah 2018/19
N Chanda 2023/24
MM Chanu 2009/10-2011/12
US Chatterjee 2007/08-2013/14
L Chetia 2023/24
U Chetry 2015/16-2018/19
SM Choudhury 2009/10-2014/15
B Das 2017/18
MS Das 2007/08-2011/12
P Das 2023/24
RR Dey 2013/14-2018/19
RA Dhrub 2008/09-2013/14
AB Dutta 2011/12-2014/15
BG Gogoi 2008/09-2013/14
PP Gogoi 2012/13-2016/17
S Gogoi 2023/24
GL Gurung 2016/17-2018/19
JN Kalita 2018/19
BM Kemprai 2007/08
N Khatoniar 2023/24
DJ Konwar 2008/09-2011/12
P Kumari 2023/24
NH Kumbang 2008/09-2009/10
AK Lodhi 2010/11-2013/14
RK Lodhi 2010/11-2013/14
MS Mallik 2018/19
CD Mangsatabam 2007/08
LK Mili 2007/08-2008/09
A Munda 2023/24
MR Narah 2018/19
GA Pando 2009/10-2010/11
S Pawar 2008/09
HB Payeng 2017/18-2018/19
R Pegu 2023/24
RD Pegu 2014/15-2017/18
J Rai 2015/16-2018/19
SR Rai 2013/14
PJ Roy 2008/09
SR Roy 2014/15-2017/18
BB Saikia 2018/19
HD Saikia 2013/14-2015/16
KS Saikia 2014/15-2018/19
R Saikia 2023/24
MM Sarkar 2007/08-2008/09
RN Sarma 2007/08
JK Sharma 2008/09-2010/11
RN Sharma 2012/13-2015/16
KB Shoutal 2013/14-2016/17
OL Singha 2011/12
SR Singha 2007/08
S Sinha 2023/24
Sunila D Sinha 2007/08-2009/10
Suparna R Sinha 2008/09-2009/10
SS Sinha 2007/08
TB Sinha 2007/08
A Sonowal 2023/24
AJ Sonowal 2008/09
PM Sultana 2010/11-2014/15
R Teronpi 2023/24
ST Urang 2009/10-2014/15