Players who have played for India Women Under-19s B

S Chalke 2021/22
Dikcha 2021/22
J Kalita 2021/22
N Kashyap 2021/22
Mamatha 2021/22
Pragati Singh 2021/22
Sakshi 2021/22
A Sharma 2021/22
NA Sharma 2021/22
Shikha 2021/22
NR Shree Charani 2021/22
C Shushanthika 2021/22
G Trisha 2021/22
SM Yadav 2021/22